Naujienos arrow Paslaugos arrow Vilniaus rajono ugniagesių savanorių draugijos patirtų išlaidų paskaičiavimo metodika
Naujienos
USD Gaisrinės
Jaunieji ugniagesiai
Gaisrinė sauga
Technika
Paslaugos
Kontaktai
Advertisement
Lankytojų skaitiklis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Vilniaus rajono ugniagesių savanorių draugijos patirtų išlaidų paskaičiavimo metodika

I.                   bendrosios nuostatos.

1.        Vilniaus rajono Ugniagesių savanorių draugijos (toliau –Vilniaus raj.USD) patirtų išlaidų paskaičiavimo metodiką (toliau – metodika), vadovaudamasis  Įstatais nustato Vilniaus raj.USD pirmininkas.

2.      Paskaičiavimus pagal šią metodiką atlieka Vilniaus raj. USD pirminikas arba jo įgaliotas draugijos narys ar savanoris.

 

II.    Teikiamų paslaugų išlaidų sudėtinės dalys

 

3.       Metodikoje nustatytos Vilniaus raj. USD patiriamos išlaidos už teikiamas paslaugas :

3.1. dokumentų kopijavimas;

3.2. gaisrinės gelbėjimo technikos ir įrangos darbas;

3.3. planų ir kitų dokumentų konsultavimas(peržiūrėjimas).

4.      Gaisrinės gelbėjimo technikos darbo išlaidos skaičiuojamos tais atvejais, kai Vilniaus raj. USD yra prašoma arba įpareigojama vykdyti funkcijas ir atlikti darbus. Išlaidos taip pat skaičiuojamos, kai Vilniaus raj. USD patiria nuostolius dėl kaltos asmenų veikos ir už padarytą žalą teisės aktų nustatyta tvarka turi būti atlyginta.

5.      Gaisrinės gelbėjimo technikos darbo išlaidas sudaro autocisternos ar automobilio darbas, įrangos darbas bei panaudotų papildomų medžiagų kainos. Išlaidos didinamos jei, teikiant paslaugą,  buvo sugadinta įranga ir naudotos vienkartinės priemonės bei medžiagos.

6.      Vienos gaisrinės autocisternos/automobilio darbo kainos nustatymas:

 

K= (kam + kd×n + kap×n)×sk×h + kv×l + kpr×h + kišl + kkval   [ 1 ]

K – autocisternos/automobilio darbo kaina, Lt;

kam- nustatytos autocisternos/automobilio amortizacijos, priežiūros, patikros, draudimo ir k.t. išlaidos Lt/val.

kd nustatyta 1 darbuotojo(savanorio) 1 darbo valandos kaina, Lt/val;

kap nustatytos asmeninių apsauginių priemonių nusidėvėjimo išlaidos, Lt/val.;

n – dirbusių darbuotojų skaičius, vnt.;

skvykdomų darbų sudėtingumo koeficientas;

h – autocisternos/automobilio darbo laikas (nuo išvykimo iš garažo iki sugrįžimo, skaičiuojama kiekviena pradėta valanda), val.;

kv vidutinė autocisternos/automobilio vieno kilometro vykimo kaina, Lt/km.;

l – autocisternos/automobilio nuvažiuotas kelias (nuo išvykimo iš garažo iki sugrįžimo), km;

kpr autocisternos/automobilio darbo su/be agregatu išlaidos Lt/ val.;

kišlnustatytos autocisternos/automobilio depo išlaikymo išlaidos,  Lt;

kkvalnustatytos darbuotojų(savanorio) specialios kvalifikacijos kėlimo ir palaikymo išlaidos, Lt;

 

10. Įrangos darbo kainos nustatymas:

 

Kid= (kid × hid × sk) + kp        [ 2 ]

 

Kidįrangos darbo kaina;

kid  - vidutinė įrangos darbo valandos kaina, Lt/ val;

hid įrangos darbo laikas (skaičiuojama 0,25 val. tikslumu), val.;

kppanaudotų priemonių (sorbentai, atitvarinės medžiagos, vienkartinės priemonės) resursų atstatymo vertė, Lt;

skvykdomų darbų sudėtingumo koeficientas.

 

11. Panaudotų papildomų medžiagų ir sugadintos ar vienkartinės įrangos kaina nustatoma pagal jų faktinį panaudojimą ir jų atstatymui reikalingą įsigijimo kainą.

12. Atskirais atvejais, kuomet paskaičiuoti išlaidas neįmanoma taikant šią metodiką, paskaičiavimai atliekami remiantis protingumo, sąžiningumo, teisingumo ir analogijų kriterijais, suderinus su apmokančiąja puse.

13. Planų ir kitų dokumentų konsultavimo(peržiūrėjimo) darbo išlaidos skaičiuojamos tais atvejais, kai Vilniaus raj. USD yra prašoma arba įpareigojama atlikti darbus. Išlaidas sudaro darbuotojo(savanorio) vidutinis valandinis darbo užmokestis, padauginus iš valandų skaičiaus, kuris sugaištamas, analizuojant pateiktą dokumentą. Taip pat įskaičiuojamos kitos Vilniaus raj. USD patiriamos išlaidos, susijusios su planų ir kitų dokumentų derinimu.

 

Kpl= kdpl × hd + k        [ 3 ]

Kpl – plano derinimo kaina, Lt.

kdpl - vidutinė 1 darbuotojo(savanorio), derinančio projektą 1 darbo valandos kaina, Lt;

hd  - darbuotojo sugaištas laikas analizuojant projektą (10 lapų A4 formato kompiuteriu rinkto teksto dokumento nagrinėjimui vidutiniškai reikalinga 1 val.), šiuo atveju projekto priedų nagrinėjimas neįskaitomas į bendrą darbuotojo sugaištą laiką;

k  - kitos Vilniaus raj. USD patiriamos išlaidos projekto derinimui.

 

14. Vilniaus raj. USD išlaidų sudedamosios dalys einamiesiems metams gali būti perskaičiuojamos  pasikeitus degalų kainoms ir kitoms išlaidoms.

15. Atsižvelgus į darbų apimtis gali būti taikomos nuolaidos.

1 lentelė

Vilniaus raj. USD išlaidų sudedamosios dalys

 

Eil. Nr.

Žymėjimas

Pavadinimas

Sudedamosios dalys

Išlaidos

1.

kam

Nustatytos autocisternos/automo-bilio amortizacijos, priežiūros, patikros išlaidos

Automobilio amortizacija, TA, patikra, remontas, CA draudimas ir kitos su transportu susijusios išlaidos (neįskaičiuojant kuro)

14,50Lt/val.

2.

kd

1darbuotojo(savanorio) 1 darbo valandos kaina

Faktinės išlaidos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokos

9,90 Lt/val.

3.

kap

Nustatytos asmeninių apsauginių priemonių nusidėvėjimo išlaidos

Asmeninių apsauginių priemonių ir aprangos vidutinis nusidėvėjimas

0, 86 Lt/val.

4.

kv  

 

Nustatyta vieno kilometro kaina

 - autocisternos;

 - vandenvežės Scania

 

Linijinė norma 1 km. ridos,

 

 

 

1,4 Lt/km

1,65 Lt/km

 

 

5.

sk

 

Vykdomų darbų sudėtingumo koeficientas

Budėjimas, kuomet realūs darbai neatliekami;

darbai atliekami dienos metu;

darbai, kuriems atlikti reikalingi darbuotojai(savanoriai), turintys papildomas kvalifikacijas arba darbai atliekami tamsiu paros metu;

darbai, kuriems atlikti reikalingi darbuotojai (savanoriai), turintys papildomas kvalifikacijas ir jie atliekami tamsiu paros metu.

 

0.9

1

 

 

1,2

 

 

1,5

6.

kpr  

 

Autocisternos darbo su/be agregatu išlaidos

 

 

Vandevežės SCANIA

Darbo su siurbliu norma (ZIL/GAZ)

 

Darbo be siurblio norma

 

Darbo be siurblio norma

61,40/52,10 Lt/val.

25,50/22,90 Lt/val.

32,00Lt/val.

7.

kišl 

 

Nustatytos autocisternos depo išlaikymo išlaidos

Dalis išlaidų tenkančių depo išlaikymui (šildymas, elektra, ryšiai, kitos išlaidos)

 

26,7 Lt

8.

kkval

Nustatytos darbuotojų(savanorių) specialios kvalifikacijos įgijimo ir palaikymo išlaidos

Leidimų vairuoti specialias transporto priemones ir dirbti su specialia įranga įgijimo ir palaikymo išlaidos

5 Lt

9.

kdpl

Nustatyta 1 darbuotojo (savanorio),konsultuojančio ir(ar)peržiūrinčio projektą 1 darbo valandos kaina

Faktinės išlaidos darbo užmokesčiui, SODROS mokestis

19,05 Lt.   

10.

k

Kitos Vilniaus raj. USD patiriamos išlaidos

Kompiuterinės programos, normatyvinių ir kitų dokumentų kaupimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir kt.

9 Lt

11.

kid

Vidutinė įrangos darbo valandos kaina

Diskinis, grandininis pjūklas,

Hidraulinė gelbėjimo įranga,

Plaukiojantis moto siurblys,

Motosiurblys Honda GX160

 

9,2 Lt/val.

83,7 Lt/val.

40,2 Lt/val.

29,2 Lt/val.

.

 

 

Vilniaus rajono USD

 Pirmininkas                                                                       Artūras Vaišnoras

 

 

 
©2021 Vilniaus rajono ugniagesiu savanoriu draugija
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.